WUP w Lublinie w województwie lubelskim wdraża Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy realizuje: Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, dla osób młodych w wieku 18-29 lat, bez pracy, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne, nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu. Wsparcie oferowane przez Powiatowe Urzędy Pracy właściwie dla miejsca zamieszkania osób młodych. Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, dla osób młodych w wieku 15-29 lat, bez pracy, nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu, w szczególności niezarejestrowane w powiatowych urzędach pracy. Wsparcie oferowane przez Beneficjentów, wyłonionych w procedurze konkursowej. Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy PO WER skupia się na zwiększeniu możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku zycia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET.